Kvädet om Atle

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttGudrun, Gjukes dotter, hämnade sina bröder, så som frejdat har blivit. Hon dödade först Atles söner, men därefter dödade hon Atle och brände hallen och hela hovet.
Om detta är följande kväde diktat:


  1.
  Atle sänder
  en sven till Gunnar,
  att rida, en klok karl,
  Knefröd han hette.
  Han kom till Gjukes gårdar
  och till Gunnars sal,
  till bänkar omkring elden
  och till ölet ljuva.

  2.
  Drottens män de drucko,
  medan dolske gäster tego,
  vin i vapensalen,
  vreden från hunnerna räddes.
  Då ropade Knefröd
  med kallsinnig röst,
  de sydländske sändemannen,
  som satt i högbänk:

  3.
  »Atle hit mig sände
  att hans ärende rida
  på häst, som tuggar munbett,
  över Mörkskogen djupa,
  att bedja eder, Gunnar,
  att på bänken I kommen
  i hjälmar med ringband
  att gästa Atle.

  4.
  Sköldar I där fån välja,
  och skönglättade askspjut,
  förgylda hjälmar
  er givas och hunniska trälar,
  silversytt sadeltyg,
  sydländska brynjor,
  kastspjut och fålar
  med fradga om betslen.

  5.
  Den vidsträckta Gnitaheden
  vill han eder giva,
  förutom ljungande kastspjut
  och förgyllda stammar,
  stora dyrbarheter
  och Danparstaden,
  den märkliga skog,
  som man Mörkskogen kallar.»

  6.
  På huvudet vände Gunnar
  och till Hogne sade:
  »Vad säger du, ungersven,
  då sådant vi höra.
  Jag visste ej guld
  på Gnitaheden,
  vartill vi ej också
  ägde maken.

  7.
  Sju salar vi äga,
  med svärd fulla,
  fäste av guld
  finnes på varje.
  Bäst vet jag min häst
  och bäst bita mitt svärd,
  bänksmyckande bågar
  och brynjor av guld,
  hjälm och sköld vitast,
  vandrad ur Kjars hall,
  ett mitt är bättre
  än alla hunnernas.»

  Hogne sade:
  8.
  »Vad råd tror du Gudrun mente,
  när nng till oss hon sände,
  virad med vargens hår,
  varning tror jag hon gav.
  Ett hår jag fann av vargen
  vridet i röda ringen;
  vargar oss vänta
  på den väg vi rida.»

  9.
  Ej eggade fränder
  eller andra närskylda,
  ej vänner, ej vise,
  ej väldiga herrar.
  Dem hälsade Gunnar
  som hövdes en konung,
  stolt i mjödsal,
  mycket upprörd.

  10 »Stig upp nu, Fjorner!
  Låt ut på bänkarna
  guldskålar i modiga
  mäns händer vandra.

  11.
  För nivlungars arv
  skall ulven råda,
  de gamla gråben,
  om Gunnar förloras.
  Brunpälsade björnar
  skola bita med huggtand
  göra gamman åt hundflock,
  om Gunnar ej kommer.»

  12.
  Sin stridsdjärve härskare
  stridbara kämpar
  gråtande följde
  ur hunners gård.
  Då sade den unge
  sonen till Hogne:
  »Hell, faren hurtiga,
  dit hugen er lockar!»

  13.
  Över fjället läto krigarne
  i fullt språng löpa
  hästarne med munbett
  genom Mörkskog den okända.
  Allt Hunnerlandet darrade,
  där dristige de redo,
  gåvo gångarne fart
  över grönskande slätter.

  14.
  Atles jord de sågo,
  ovan djupen vallar,
  - Bickes män stå
  på borgen den höga -
  sal över söderfolk
  med sittplatser utstyrd
  med bundna bröstskydd
  och bleka sköldar.
  Med spjut och spetsar
  spridda voro vakter
  - vin drack Atle
  i väldiga salen -
  att på Gunnars folk akta,
  om de gåve sig hit
  med vinande kastspjut
  att kriga mot fursten.

  15.
  Snart varsnade deras syster,
  att i salen de kommo,
  båda hennes bröder;
  ej brydde henne ölet:
  »Förrådd är du, Gunnar
  Vad rår du väl att göra
  mot hunners onda anslag?
  Gå ut ur salen genast!

  16.
  Bättre vore, broder,
  att i brynja du komme
  och i hjälmar med ringband
  att gästa Atles hem,
  att du sutte i sadel
  på solheta dagar,
  läte kvinnor kvida
  över kallnade lik
  och hunnernas sköldmör
  härverk känna,
  men Atle själv läte du
  i ormgård komma;
  nu är den ormgården
  eder beredd.»

  Gunnar sade:
  7.
  »För sent är nu, syster,
  att samla nivlungar;
  långt är att leta
  till ledung följe,
  från Rens Rosmofjäll
  raska kämpar.»

  18.
  De fångade Gunnar
  och i fjättrar satte
  burgundernas hövding
  och hår honom bundo.

  19-20.
  Sju dödade Hogne
  med sitt drabbande svärd,
  i heta elden
  den åttonde han stötte,
  - så sig mot fienden värja
  skall frejdad hjälte -
  men i hunnernas händer
  Hogne föll.
  De frågade Gunnar,
  goternas furste,
  om den djärve sitt liv
  ville lösa med guldet.

  Gunnar sade:
  21.
  »Hognes hjärta
  i min hand skall ligga,
  blodigt, skuret
  ur bröstet på hjälten,
  med skarpslipat kortsvärd,
  på konungasonen.»

  22.
  Hjärtat de skuro
  ur Hjalles bröst,
  blodigt, och på bricka
  det buro till Gunnar.

  23.
  Då sade Gunnar,
  gode kämpars drott:
  »Här har jag hjärtat
  av Hjalle den fege,
  olikt hjärtat
  av den djärve Hogne,
  då det mycket bävar,
  där på brickan det ligger;
  det bävade dubbelt
  när i bröstet det låg.»

  24.
  Då skrattade Hogne,
  när de skuro till hjärtat
  på levande krigshjälten;
  han klagan lät ej höra.
  De på brickan blodigt lade det
  och buro det till Gunnar.

  25.
  Då sade Gunnar,
  glänsande spjut-nivlung:
  »Här har jag hjärtat
  av Hogne den djärve,
  olikt hjärtat
  på Hjalle den fege;
  det föga bävar,
  där på brickan det ligger,
  bävade ej ens så,
  när i bröstet det låg.

  26.
  Atle, så fjärran
  från intet du blir,
  som bliva du skall
  från skatterna våra.
  Jag är den ende,
  som gömstället vet
  för all nivlungaskatten;
  nu lever ej Hogne.

  27.
  Alltid tvivel jag hyste,
  medan två vi levde,
  nu har jag intet,
  då jag ensam lever.
  Ren för guldet skall råda,
  som retar till strid,
  fors för nivlungars arv,
  som från asarne kommit.
  I virvlande vatten
  skola välska ringar lysa,
  hellre än guld på händerna
  av hunners barn må skina.»

  Atle sade:
  28.
  »Faren med vagnarna!
  Fången är i band nu.»
  Och bort dädan
  betselskakaren
  till döden drog
  dådrike kungen.

  29.
  Då red Atle den mäktige
  manyvige Glaum,
  ledsagad av krigare;
  deras svåger han var
  [Gunnars och Hognes];
  Gudrun, i krigarnes
  glamsal gången,
  gråten sväljde.

  Hon sade:
  30.
  »Så gånge dig, Atle,
  som med Gunnar du haver
  eder ofta svurit
  och uttalat fordom
  vid sol i söder
  och vid Sigtyrs berg,
  vid vilobäddens rum
  och vid Ulls ring!»

  31.
  Krigarhopen lade
  levande fursten,
  i den gård, varest runt
  ringlade sig
  ormar inne.
  Men ensam Gunnar
  harmsen harpan
  med handen slog,
  strängarne klingade.
  En konung med mod
  skall så i säkerhet
  sätta sitt guld.

  32.
  Atle lät löpa
  till sitt lantgods från mordet
  sin gode gångare,
  som i gruset travade.
  Larm på gården hördes,
  hästarne trängdes,
  ett hiskligt vapenslammer,
  från heden de kommo.

  33.
  Ut gick då Gudrun
  Atle till mötes
  med gyllene bägarn
  att hans gengäld kungöra:
  »Få kan du, furste,
  i festsalen din
  glad hos Gudrun
  grisar hädanfarna!»

  34.
  Vinfyllda skålar
  skramlade hos Atle,
  när hunnerna sutto
  i hallen och språkade.
  Raska karlar kommo
  med knävelborrar långa.

  35.
  Då skred den ljushylta
  att skålar åt dem bära,
  den bistra kvinnan, åt männen,
  och mat till ölet valde
  av tvång, men till bleke Atle
  hon talade hånfullt:

  36.
  »Dina söners hjärtan,
  du svärdsutdelare,
  har du blodiga
  med honung tuggat.
  Du, modige, nu kan smälta
  människostekar,
  äta dem till ölet,
  undfägna gäster i högbänk.

  37.
  Du kallar ej att sitta
  i knä hos dig sedan
  Erp eller Eitil
  att två åt ölet glädjas;
  du ser ej sedan,
  sittande mitt på bänken,
  de unga skattskänkarne
  skafta spjut,
  ansa manar
  och egga hästar.»

  38.
  På bänkarne blev larm,
  - bistra läto männen -
  gny under guldväv,
  gråt från hunners barn,
  utom Gudrun ensam,
  som aldrig begrät
  sina björndjärva bröder
  och båda kära söner,
  unga, oskuldsfulla,
  som med Atle hon hade.

  39.
  Guld sådde
  den svanvita,
  röda ringar
  räckte hon huskarlarne,
  sitt öde lät hon fyllas,
  ädelmetallen vandra,
  kvinnan alls intet
  aktade deras liv.

  40.
  Intet anade Atle,
  yr han sig druckit,
  vapen han ej bar,
  var på vakt ej mot Gudrun.
  Bättre var det ofta,
  då båda kärligt
  för ädlingarnes ögon
  omfamnade varandra.

  41.
  Medelst svärdsudd hon bädden
  gav blod att dricka,
  med mordgirig hand,
  och hundarne löste,
  framför hallens dörr dem hävde.
  Med het brand väckte
  husfrun sina huskarlar;
  det var hämnden för bröderna.

  42.
  Åt elden gav hon alla,
  som inne voro,
  som från mordet på Gunnar
  ur Mörkhem kommit.
  Då ramlade timret
  och rykte kropparne
  samt budlungarnes gård.
  Där brunno ock sköldmör,
  livet förlustiga
  i lågan de föllo.

  43.
  Nog härom är talat,
  ej någon gör så mer
  brud i brynja
  sina bröder att hämna.
  Tre konungars bane
  hon blivit har,
  förrn hon skildes hädan
  den sköna kvinnan.


Än tydligare säges härom i den grönländska sången om Atle.Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett