Första kvädet om Helge Hundingsbane

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttHär börjar kvädet om Helge Hundingsbane och Hodbrodd samt deras folk. Volsungakvida.


  1.
  En gång i avlägsen forntid
  örnar skreko,
  heliga vatten runno
  från himlafjällen;
  då blev Helge
  den hugstore
  född av Borghild
  i Bralund.

  2.
  Natt blev i gården,
  nornor kommo,
  som livets lott
  lade åt ädlingen;
  de bådo honom bliva
  den bästa hövding
  och av furstar
  mest frejdad tyckas.

  3.
  De snodde med eftertryck
  ödets tradar,
  medan borgar brötos,
  i Bralund;
  det gyllene repet
  de redde ut
  och fäste det mitt
  under månens sal.

  4.
  De öster och väster
  ändarne dolde,
  däremellan landet
  lydde under fursten;
  Neres släkting
  norrut slängde
  ett band, som alltid
  hon bad skulle hålla.

  5.
  Ett var ej till skada
  för ylvingaättlingen,
  som den unga kvinnan
  i älskog födde:
  korp till korp
  kraxade hungrig
  - i högt träd han satt -
  »Hör, jag vet något!»

  6.
  »I brynja Sigmunds
  son står pansrad,
  ett dygn gammal,
  nu är dagen kommen.
  Vassa äro ögonen
  som på väldiga krigare;
  han är vargarnes vän.
  Varom glade!»

  7.
  En hövding han tycktes
  hovfolket vara,
  goda år, de menade,
  för männen hade kommit.
  Själv gick konungen
  ur kampens larm
  att ädel lök giva
  åt den unge fursten.

  8.
  Namnet Helge han gav
  och gårdarne Ringstad,
  Solfjäll, Snöfjäll
  och Sigarsslätterna,
  Ringstod, Hatun
  och Himinvang,
  ett sirat svärd
  åt Sinfjotles broder

  9.
  Växa började
  vid vänners bröst
  ädelboren yngling
  i ynnestens strålglans;
  guld han gav
  som gåva åt följet,
  sin skatt ej ungdomsfriske
  fursten skonade.

  10.
  Kort tid lät konungen
  på kamp vänta,
  när fursten var
  femton vintrar
  och han den hårde
  Hunding dräpte,
  som länge rådde
  över länder och män.

  11.
  Av Sigmunds son
  sedan fordrade
  Hundings söner
  håvor och ringar,
  ty de ville fursten
  vedergälla
  för frånrövat gods
  och faderns död.

  12.
  Men inga böter
  bjöd dem fursten,
  och fränderna ej heller
  fingo mansbot;
  de gråa spjutens
  gräsliga storm
  och Odens vrede
  de vänta skulle.

  13.
  Furstarne fara
  till fejden hän,
  som till Logafjällen
  förlagt de hade;
  Frodes frid
  mellan fiender brast,
  Vidrers hundar löpa
  likhungriga kring ön.

  14.
  Fursten sig satte,
  då fällt han hade
  Alf och Eyolf
  under örnklippan,
  Hjorvard och Havard,
  Hundings söner,
  och alldeles förintat
  spjutjättens ätt.

  15.
  Då lyste ett sken
  från Logafjällen
  och ur bländande skenet
  blixtar kommo;
  [Fursten då märkte
  möar rida]
  höga i hjälmar
  på himlafältet;
  deras brynjor voro
  med blod bestänkta
  och från spjuten
  spelade strålar.

  16.
  Arla frågade
  ur ulvboet
  fursten därom
  diserna från södern,
  om med härmännen
  hem de ville
  denna natt fara;
  dån var av bågar.

  17.
  Men från hästen
  Hognes dotter,
  då sköldlarmet tystnade,
  talte till fursten:
  »Jag tycker, vi äga
  andra sysslor
  än med frikostig drott
  att dricka öl.

  18.
  Min fader har
  sin flicka lovat
  åt Granmars
  grymme son,
  men jag har, Helge,
  om Hodbrodd sagt,
  att som en kattunge blott
  den kungen är käck.

  19.
  Dock fursten kommer
  inom få dagar,
  om ej till strid
  du stämmer honom
  eller flickan bort
  från fursten tager.»

  Helge sade:
  20.
  Ȁngslas ej
  för Isungs baneman;
  förr dåna skall striden,
  om ej död jag blir.»

  21.
  Bud härskaren
  bort skickade
  över land och hav
  att ledungsfölje bedja
  och röda guldet
  rikligt bjuda
  åt kämparne
  och kämparnes söner.

  22.
  »Beden dem skyndsamt
  till skeppen gå
  och att från Brandö
  bort sig rusta!»
  Där väntade drotten,
  tills dit till mötes kommo
  hopar av kämpar
  från Hedinsö.

  23.
  Och där från stränderna
  på Stavnsnäs
  skepp ut skredo,
  skinande av guld.
  Helge gjorde
  Hjorleif den frågan:
  »Har du mönstrat
  männen käcka?»

  24.
  Unge kungen
  till den andre sade:
  »Senräknat är talet
  från Tranoören
  på skepp med drakhuvud,
  som sjöfolk bära
  och segla in i Orvasund
  utifrån havet.

  25.
  Tolv hundra
  trofasta män,
  och dock är i Hatun
  hälften flera,
  konungens stridsfolk;
  om kamp har jag hopp.»

  26.
  Framstammens skeppstält
  fursten strök av,
  så att sina många
  män han väckte,
  och drottens krigare
  se dagen gry,
  och härmännen
  hissade på masten
  väven vita
  på Varinsfjord.

  27.
  Det blev rammel av åror,
  det blev rassel av järn,
  sköld slog mot sköld,
  sjömännen rodde;
  uti ilande fart
  med ädlingarna gick
  furstens flotta
  fjärran från land.

  28.
  Så det lät,
  när de långa kölarna
  och Kolgas syster
  sammanstötte,
  som om berg och bränning
  sig bröto mot varandra.

  29.
  Helge bjöd högre
  höga seglen draga;
  från mötet med vågor
  ej manskapet ryggade,
  fast ångestväckande
  Ägirs dotter
  sjöhästarne
  stjälpa ville.

  30.
  Men seglarne själva
  Sigrun från ovan
  skyddade stridsdjärv
  samt skeppet deras;
  raskt sig vred
  Ran ur händerna
  kungens gungande sjöhäst
  vid Gnipalunden.

  31.
  Om aftonen satt han
  i Unavåg,
  de fagra fartygen
  flöto på vattnet,
  men de som sutto
  på Svarinshög
  med harmsen hug
  hans här skådade.

  32.
  Därom godättade
  Gudmund sporde:
  »Vem är den furste,
  som folket styr
  och fiendens flock
  för till land?»

  33.
  Sinfjotle talade,
  och slängde på rån upp
  den röda skölden,
  randen var av guld.
  Där var satt som vakt i sundet
  den, som svara kunde
  och ord växla
  med ädlingar.

  34.
  »Säg du i afton,
  när åt svinen du giver
  och lockar edra hyndor
  att lapa mjölkmaten,
  att ylvingar kommit
  östanifrån,
  galna efter strid,
  från Gnipalunden.

  35.
  Där skall Hodbrodd
  Helge finna,
  en furste, som ej flyr,
  i flottans mitt.
  Han har ofta
  örnar mättat,
  medan kvinnor du kysste
  som vid kvarnarna trälade.»

  Gudmund sade:
  36.
  »Föga minns du, furste,
  forna sägner,
  då osant du lägger
  ädlingar till last.
  Du har ätit
  ulvars föda
  och din broder
  till bane blivit,
  med sval mun sugit
  sår ofta,
  hatad överallt
  du hållit dig i rösen.»

  Sinfjotle sade:
  37.
  »Du var en vala
  på Varinsö,
  en listig kona,
  du lögn bar ihop.
  Ingen man
  du äga ville
  i brynja klädd,
  blott Sinfjotle.

  38.
  Du var, förhatliga
  häxa, valkyria,
  elak, vedervärdig
  hos Allfader.
  Einhärjarne slogos
  sinsemellan alla
  för din skull,
  din durkdrivna kona!

  39.
  På Sagunäs
  tillsammans nio
  ulvar vi födde,
  deras fader var jag.»

  Gudmund sade:
  40.
  »Fader var du ej
  till fenrisulvar,
  äldre än alla,
  så vitt jag erinrar mig,
  sedan vid Gnipalunden
  grymt din manbarhet
  tursamöar togo
  på Torsnäset.

  41.
  Du var styvson till Siggeir;
  i stamhållet för ulvar
  du låg, van vid vargatjut,
  i vilda skogen.
  All slags olycka
  över dig kom,
  när din broders bröst
  du borrade genom,
  dig namnkunnig gjorde
  av nidingsverk »

  Sinfjotle sade:
  42.
  »Brud åt hästen Grane
  på Bråvalla du var;
  länkad med guldbetsel,
  till lopp var du redo;
  jag dig tröttridit utför backe
  tämligen ofta,
  smal, som du var,
  under sadeln, ditt nöt!»

  Gudmund sade:
  43.
  »Sedeslös sven
  syntes du vara,
  när du mjölkade Gullners
  många getter
  och en annan gång
  var Imds dotter,
  i trasor klädd.
  Vill du träta längre?»

  Sinfjotle sade:
  44.
  »Förr jag ville
  vid Frekastenen
  med din kropp
  korpar mätta
  än locka edra hyndor
  att lapa mjölkmat
  eller giva åt galtarne.
  Förgöre dig de onda!»

  Helge sade:
  45.
  »Mycket hellre, Sinfjotle,
  hövdes eder
  att gå till strids
  och glädja örnar
  än med onyttiga
  ord att kivas,
  om än hövdingarna
  hätskhet söndrar.

  46.
  Ej goda tyckas mig
  Granmars söner,
  men sanning dock höves
  en hövding att säga.
  På Moinsheim
  märka de läto,
  att de saknade ej att svinga
  svärden mod.»

  47.
  De läto hästarne
  hastigt löpa,
  Svipud och Sveggjod,
  till Solheimar
  genom daggiga dalar,
  över dunkla lider,
  skalv misthöljd mark;
  där männen foro.

  48.
  Kungen i gårdsledet
  kom dem till möte,
  harmfullt de sade
  för hövdingen deras ankomst.
  Ute stod Hodbrodd
  pa huvudet satt hjälmen,
  han såg sönernas
  snabba ritt:
  »Vi varsnas på nivlungar
  vredens färg?»

  Gudmund sade:
  49.
  »Till sandstranden vända sig
  snabba kölar,
  rårepshjortar
  och rår långa,
  sköldar många
  och skinande åror,
  hövdingens härmän,
  hurtiga ylvingar.

  50.
  Nu gå femton
  flockar i land
  dock ute på viken
  vänta sjutusen;
  inom grindar här ligga
  framför Gnipalunden
  svartblåa drakar,
  sirade med guld;
  där är allra mesta
  mängden av krigsfolk.
  Nu tövar ej Helge
  att träffningen börja.»

  Hodbrodd sade:
  51.
  »Löpe betslade hästar
  bort till folktinget,
  och Sporvitner
  till Sparinsheid,
  Melner och Mylner
  till Myrkvid!
  Låten ingen sig hålla
  hemma kvar,
  som sårande svärd
  svänga kan!

  52.
  Samlen hit Hogne
  och sönerna av Ring,
  Atle och Yngve,
  Alf den gamle;
  god lust de äga
  att gå till strids;
  med motstånd låtom oss
  möta volsungen.»

  53.
  Ett brak det blev,
  då bleka uddar
  flögo mot varandra
  vid Frekastenen.
  Alltid var Helge
  Hundingsbane
  främst i flocken,
  då folket stred,
  förträffligast i slaktningen,
  högst trög till flykt;
  den hövdingen hade
  hårdhet i bröstet.

  54.
  Från himlen ned hjälmklädda
  jungfrur kommo -
  - vapnens gny växte -
  som värnade fursten.
  Så sade Sigrun,
  svävande valkyrian,
  - av korpens föda
  frossade vargen -:

  55.
  »Hell dig, hövding!
  Härska över män
  Yngves ättling,
  med ditt öde nöjd,
  då du fällt har fursten,
  som fly ej ville,
  drotten, som härskarens
  död har vållat!

  56.
  Och dig, ädling,
  anstår bådadera,
  de röda ringar
  och den raska mö.
  Hell dig, furste!
  Över Hognes dotter
  råda du skall,
  Ringstad äga
  och få seger och land;
  slutad är då striden.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett