Lokasenna - Loketrätan

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttÄger, som med ett annat namn hette Gymer, hade tillrett öl åt asarne, när han hade fått den stora kitteln, såsom nu är sagt. Till detta gästabud kommo Oden och Frigg, hans hustru. Tor kom icke, ty han var österut. Siv, Tors hustru, var där; Brage och Idun, hans hustru. Tyr var där; han var enhänt: Fenrisulven slet handen av honom, när han blev bunden. Där var Njord och hans hustru Skade, Frej och Freja, Vidar, Odens son. Loke var där, och Frejs tjänare Böggver och Beyla. Många voro där av asar och alfer.

Äger hade två tjänare: Fimafeng och Elder. Där hade man lysande guld för eldsljus; ölet bars fram av sig självt; stället var lyst i helig frid. Man lovordade mycket, huru goda Ägers tjänare voro. Loke tålte icke höra detta utan slog ihjäl Fimafeng. Då skakade asarne sina sköldar och skreko åt Loke och jagade honom bort till skogen, och sedan gingo de åter att dricka, Loke skyndade tillbaka och träffade Elder ute; Loke tilltalade honom:


  1.
  »Säg du mig, Elder,
  utan att ett enda
  steg du framåt stiger,
  varom här inne
  vid ölet tala
  segergudarnes söner.»

  Elder sade:
  2.
  »Om vapen tala
  och sin visade mandom
  segergudarnes söner;
  av asar och alfer,
  som här inne äro,
  ingen i ord är din vän.»

  Loke sade:
  3.
  »In skall jag gå
  i Ägers sal
  att akt på gillet ge;
  ondska och ilska
  för jag åt asars söner
  och blandar dem så men i mjödet.»

  Elder sade:
  4.
  »Vet du, om du in går
  i Ägers sal
  att akt på det gillet ge;
  om skällsord på gudar
  och skymf du öser,
  torka de nog det på dig.»

  Loke sade:
  5.
  »Vet du, Elder,
  om vi två skola
  strida med stickande ord;
  svar jag skall
  i svar bliva,
  om för mycket du säger emot.»


Sedan gick Loke in i salen. Men när de, som sutto där, sågo, vem som kommit in, tystnade de alla:


  Loke sade:
  6.
  »Törstig jag hit
  till hallen kom,
  Lopt, från långan väg
  att asarne bedja,
  det en de mig giva
  dråplig dryck av mjöd.

  7.
  Vi tigen I så,
  I trumpna gudar,
  att målet ni mistat ha?
  Visen mig sittplats
  att vara på vid gillet
  eller på dörren mig driven!»

  Brage sade:
  8.
  »Visa dig sittplats
  att vara på vid gillet
  asarne aldrig göra,
  ty asarne veta
  åt vad folk de skola
  ypperligt gille giva.»

  Loke sade:
  9.
  »Minns du, Oden,
  när vi i urtiden
  blandade blod tillsamman;
  öl smaka
  du sade dig ej skola,
  om det ej at oss båda bures.»

  Oden sade:
  10.
  »Res dig då, Vidar,
  och låt vargens fader
  sitta i vårt samkväm,
  på det att ej Loke
  oss lasta må
  här i Ägers hall.»


Då steg Vidar upp och hällde i åt Loke, men innan han drack, tilltalade han asarne:


  11.
  »Hell eder, asar!
  Hell, asynjor!
  Hell, alla heliga gudar!
  Blott den asagud icke,
  som inåt sitter
  på bänken, nämligen Brage!»

  Brage sade:
  12.
  »Häst och svärd
  av mina håvor jag dig giver,
  och så bötar dig ock Brage en ring,
  på det du ej asarne
  elakhet visar.
  Gör gudarne ej dig gramse!»

  Loke sade:
  13.
  »Häst och armringar,
  du alltid skall
  båda sakna, Brage;
  av asar och alfer,
  som här inne äro,
  är du i fejd fegast
  och för skott skrämdast.»

  Brage sade:
  14.
  »Vore jag utanför,
  som nu inne jag är
  uti Ägers sal,
  ditt huvud jag bure
  i handen på mig;
  litet det vore för din lögn.»

  Loke sade:
  15.
  »Dristig är du, där du
  sitter,
  du dylikt ej skall göra,
  du Brage, som på bänken prålar.
  Till vapen grip,
  om vred du är!
  Den tappre sig icke betänker.»

  Idun sade:
  16.
  »Jag beder dig, Brage,
  vid barnen vara,
  egna och upptagna,
  att till Loke du ej talar
  lastande ord
  här i Ägers hall.»

  Loke sade:
  17.
  »Tig du, Idun»
  Av alla kvinnor
  jag menar dig mangalnast vara,
  sen du lade dina armar,
  lysande tvagna,
  kring din broders baneman.»

  Idun sade:
  18.
  »Till Loke jag ej talar
  lastande ord
  här i Ägers hall.
  Brage jag lugnar,
  som är lustig av ölet.
  Jag vill ej, att vreda ni kämpa.»

  Gevjon sade:
  19.
  »Varför skolen I två asar inne här
  strida med stickande ord?
  Loke vet, att gyckel
  liknar Brage
  och allt levande vill honom väl.»

  Loke sade:
  20.
  »Tig du, Gevjon!
  Nu talar jag om,
  huru ditt hjärta den ljuse
  svennen besvek,
  som dig smycke gav
  och som dig famna fick.»

  Oden sade:
  21.
  »Tokig är du, Loke,
  och har tappat förståndet
  då du Gevjon gramse dig gör,
  ty världens öden
  vet hon alla
  och skönjer så väl som jag själv.»

  Loke sade:
  22.
  »Tig du, Oden!
  Aldrig du rätt
  kunde dela lyckan i drabbning;
  ofta skänkte du den,
  som du skänka ej skulle,
  den sämre nämligen, seger.»

  Oden sade:
  23.
  »Vet du, skänkte jag den,
  som jag skänka ej skulle,
  den sämre nämligen, seger,
  åtta vintrar var du
  under jorden
  kor mjölkande och kvinna;
  där barn du till världen bringat,
  det för skamlig omanlighet skattas.

  Loke sade:
  24.
  »Också sejd man sade dig
  öva på Samsö,
  du valors vidskepelse brukte;
  i gestalt av trollkarl
  du strövade kring världen;
  det för skamlig omanlighet skattas.»

  Frigg sade:
  25.
  »Edra öden
  skolen I aldrig
  nämna om för någon,
  vad ni båda asar
  i urtiden gjorde;
  det forna förblive folk fjärran!»

  Loke sade:
  26.
  »Tig du, Frigg!
  Du är Fjorgyns mö,
  och mangalen mycket du varit;
  Vee och Vile
  lät du, Vidrers hustru,
  båda två dig taga i famn.»

  Frigg sade:
  27.
  »Vet, om här inne
  i Ägers sal
  jag hade son av Balders sinne,
  ut du ej komme
  från asarnes söner,
  slag dig i vrede sloges.»

  Loke sade:
  28.
  Ȁn mer vill du, Frigg,
  att jag meddelar dig
  av obehagliga ämnen!
  Jag rår därför,
  att du rida ej ser
  Balder sedan till salen.»

  Freja sade:
  29.
  »Tokig är du, Loke,
  då du förtäljer
  edra nedrigheter öppet;
  alla framtidens öden
  tror jag Frigg veta,
  änskönt hon dem själv ej säger.»

  Loke sade:
  30.
  »Tig du, Freja;
  Dig till fullo jag känner;
  du vanära visst icke saknar;
  de asar och alfer,
  som här inne äro,
  ha alla dina älskare varit.

  Freja sade:
  31.
  »Falsk är din tunga;
  framdeles, tror jag,
  skall den dig ådraga ofärd;
  vreda äro dig asar,
  så ock asynjor,
  med bedrövelse hem du skall draga.»

  Loke sade:
  32.
  »Tig du, Freja!
  En trollpacka är du
  och mängd med mycket men,
  sedan blida makter
  med din broder dig beträdde,
  och fult skämde, Freja, du dig ut.»

  Njord sade:
  33.
  »Föga det gör,
  om fruntimmer sig
  äkta män eller älskare skaffa;
  men ett under det är,
  att en omanlig as
  kommit hit in, som barn har burit.»

  Loke sade:
  34.
  »Tig du, Njord!
  Till östlig trakt
  du gick som gisslan för gudar.
  Hymers mör nyttjade
  till nattkärl dig,
  med sitt vatten vätte din mun.»

  Njord sade:
  35.
  »Den lisa jag fick,
  då jag långt härifrån
  som gisslan för gudarne gick;
  en son mig föddes,
  som fiende ej har,
  en ädling bland asar han synes.»

  Loke sade:
  36.
  »Håll nu, Njord,
  och hov visa!
  Ej längre det lönligt jag håller:
  med syster din
  fick du sådan son
  och är dock ej värre än van var.»

  Tyr sade:
  37.
  »Frej är bäst
  bland bålda hjältar
  uti gudars gårdar;
  mö han ej grämer
  eller mans hustru
  och löser ur länkar envar.»

  Loke sade:
  38.
  »Tig du, Tyr!
  Två du kunde
  aldrig att ena sig bringa.
  Högra handen,
  henne vill jag nämna,
  som Fenrer ifrån dig slet.»

  Tyr sade:
  39.
  »Handen mig rövats
  men Rodvitner dig,
  oss båda vallar saknaden sorg.
  Ej heller ulven har det bra,
  som bunden skall
  i bojor ragnarök bida.»

  Loke sade:
  40.
  »Tig du, Tyr!
  Min tillfälligtvis
  var den son, som din hustru hade;
  aldrig du fick
  en aln eller penning
  för oförrätten, din usling!»

  Frej sade:
  41.
  »Ulven ser jag ligga
  framför åns mynning,
  tills makternas samband slites.
  Tiger du ej,
  du torde bredvid
  fjättras, du fiende lede!

  Loke sade:
  42.
  »Med guld du köpte dig
  Gymers dotter
  och sålde så ditt svärd,
  men när Muspells söner
  över Mörkskog rida,
  vad vapen värjer dig då, usling?»

  Böggver sade:
  43.
  »Om jag anor ägde
  som Ingunar-Frej
  och bebodde så ståtligt ställe,
  till mindre än märg
  jag malde dig, olycksfågel,
  och lamsloge alla dina lemmar.»

  Loke sade:
  44.
  »Vad är det för en varelse,
  som vifta jag ser
  och sniket snappa?
  Vid Frejs öron
  du alltid torde vara
  och under kvarnarna kraxa .»

  Böggver sade:
  45.
  »Böggver jag heter,
  men hetsig mig vara
  gudar och människor mena.
  Här jag därav rosas,
  att Ropts söner
  alla dricka öl tillsammans.»

  Loke sade:
  46.
  »Tig du, Byggver»
  Bra du ej kunde
  skifta bland männen mat,
  och i bänkplatsens halm
  man dig hitta ej kunde,
  när män i vapenskifte möttes.»

  Heimdall sade:
  47.
  »Rusig är du, Loke,
  rent från vettet;
  vi låter du ej hejda dig, Loke;
  ty dryckenskap
  driver envar
  att ej tänka på vad han talar.»

  Loke sade:
  48.
  »Tig du, Heimdall!
  Tidigt blev dig
  ett ledsamt liv bestämt:
  rak skall du alltid
  i ryggen vara
  och som gudars väktare vaka.»

  Skade sade:
  49.
  »Lätt till mods är du, Loke!
  Länge skall du ej så
  springa lös och ledig;
  ty på kantig klippa
  med kalle sonens tarmar
  skola gramse gudar dig binda.»

  Loke sade:
  50.
  »Om på kantig klippa
  med kalle sonens tarmar
  gramse gudar mig binda,
  så vet, den förste och siste
  i fejden jag var,
  när Tjatse förlorade livet.»

  Skade sade:
  51.
  »Om den förste och siste
  i fejden du var,
  när Tjatse förlorade livet,
  så vet, från min helgedom
  och heliga fält
  för dig skola kalla råd komma.»

  Loke sade:
  52.
  »Lättare i målet
  mot Lauveys son du var,
  då du bjöd mig in till din bädd;
  nämnas får slikt,
  om vi noga skola
  uppräkna alla våra fel.»


Då gick Siv fram och hällde i en kristallbägare mjöd åt Loke och sade:


  53.
  »Hell dig, Loke!
  Här får du bägarn,
  full med flerårigt mjöd,
  på det du ensamt mig
  bland asars söner
  låter fri fran fel vara.»


Han tog emot hornet och drack därav:


  54.
  »Ensam du vore,
  om du så vore,
  aktsam och ärbar mot maken;
  en jag vet
  och med visshet känner,
  som har Lorrides hustru förlett,
  och det var den lömske Loke.»

  Beyla sade:
  55.
  »Fjällen alla darra,
  nu drager, tror jag,
  hemifran Lorride hit
  Han tysta skall
  den som här tillmälen ger
  och grovt människor och
  gudar beskyller.»

  Loke sade:
  56.
  »Tig du, Beyla!
  Du är Byggvers hustru
  och mängd med mycket men;
  ett värre utskum
  kom ej bland asars söner;
  smörjig är du, deja, och smetig.»

  Då kom Tor dit och sade:
  57.
  »Tig, ditt kräk!
  Dig skall min krafthammar,
  Mjollner, målet betaga;
  ditt huvud slår jag
  av halsen på dig
  och så blir det slut med ditt liv.»

  Loke sade:
  58.
  »Jordens son
  in i salen nu kommit;
  vi väsnas du så väldigt, Tor?
  Då vagar du icke,
  när med vargen du skall kämpa
  och han slukar Segerfader hel.»

  Tor sade:
  59.
  »Tig, ditt kräk!
  Dig skall min krafthammar,
  Mjollner, målet betaga.
  Upp jag dig slungar
  och i österled;
  sedan dig ingen ser.»

  Loke sade:
  60.
  »Om österfärderna dina
  aldrig du skall
  säga människor mycket,
  sedan i handskens tumme
  ihop du kröp, kämpe,
  och tycktes du då Tor ej vara.»

  Tor sade:
  61.
  Tig, ditt kräk!
  Dig skall min krafthammar,
  Mjollner, målet betaga.
  Min högra hand dig slår
  med hammarn, som drap Rungner,
  så att i dig vart ben
  blir bräckt.»

  Loke sade:
  62.
  »Ett långt liv
  leva jag hoppas,
  fast du mig med hammaren hotar.
  Skarpskrumpna remmar
  tycktes dig Skrymers vara,
  du mäktade ej matsäcken öppna,
  höll på att svälta ihjäl, fastän sund.»

  Tor sade:
  63.
  »Tig, ditt kräk!
  Dig skall min krafthammar,
  Mjollner, målet betaga.
  Rungners dråpare
  skall dig till dödsriket skicka
  långt under likgrinden nedan.»

  Loke sade:
  64.
  »Jag sade inför asar,
  och inför asars söner
  det, vartill lusten mig lockat;
  men ensamt för dig
  skall ut jag gå,
  ty jag vet, att du slår
  till slut.

  65.
  Ölgille gjorde du, Äger,
  men aldrig du skall
  mera gästabud göra;
  all din egendom,
  som här inne är,
  må lågan leka över
  och bränna dig bak på ryggen!»


Men efter detta dolde sig Loke i Franangers fors i laxskepnad; där togo asarne honom. Han blev bunden med sin son Nares tarmar, men hans son Narve blev till en varg.
Skade tog en etterorm och fäste upp den över ansiktet på Loke, och etter dröp ur den. Sigyn, Lokes hustru, satt där och höll ett fat under ettret.
När fatet var fullt, bar hon ut ettret. Men under tiden dröp ettret på Loke. Då ryckte han till så hårt, att hela jorden skälvde därav, och det kallas nu jordskalv.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett