Solsången

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  Rikedom och liv
  rånade från människor
  den bistre busen;
  över den väg,
  som vaktades av honom,
  kunde ingen levande lända.

  2.
  Allra oftast
  ensam åt han;
  aldrig bjöd han man till mat,
  förrän det kom
  en kraftlös gäst
  vandrande, av vägen trött.

  3.
  Att han tarvade dryck,
  den trötte sade,
  och att mindre mätt han vore.
  Med bävande hjärta
  till den boning han litade,
  som förr varit full av ont.

  4.
  Mat gav han och dryck
  åt den, som dödstrött var,
  allt med uppriktigt sinne.
  På Guds bud han aktade,
  med gott honom fägnade,
  ty eländig ansågs han vara.

  5.
  Den andre stod upp
  och ont han tänkte,
  ej tog han emot med tack.
  Synden svällde.
  I sömnen han mördade
  den kloke, som förr kunnat sig akta.

  6.
  Då han huggen vaknade,
  bad han himlarnas Gud,
  att hjälp han måtte honom giva,
  men på sig den andre
  fick synden taga,
  då en saklös han svikit hade.

  7.
  Heliga änglar
  ur himlen kommo ned
  och förenade hans ande med sig;
  i ett rent liv
  han leva skall
  evigt med allsäktig Gud.

  8.
  För rikedom och hälsa
  råder ingen man,
  om det än går honom gott.
  Mången angripes
  av vad minst han anar;
  för sin frid råder ingen ensam.

  9.
  Icke tänkte
  Unnar och Sävalde,
  att lyckan dem lämna skulle.
  Nakna de blevo
  och nödställda,
  skrämdes som vargar till skogs.

  10.
  Lustans makt
  varit mången till sorg,
  ofta kommer kval från kvinnor.
  Till men de bli,
  fast mäktige Gud
  dem skapade till köttets kyskhet.

  11.
  Svavad och Skarthedin
  i sämja levde;
  ej den ene kunde vara utan den andre,
  förrn besinning de miste
  för samma kvinna;
  till last hon levde för dem.

  12.
  Om intet de sig brydde
  för den bländvita mön,
  ej om gyckel, ej ljusa dagar;
  intet annat
  önska de kunde
  än den strålande sköna gestalt.

  13.
  Dystra blevo dem
  de dunkla nätterna;
  ingen ljuvlig sömn de sovo,
  och av denna harm
  hätskhet föddes
  mellan de verkliga vänner.

  14.
  Oerhörda dåd
  oftast bliva
  i vrede vedergällda.
  I holmgång de stredo
  om det hulda viv
  och fingo båda sin bane.

  15.
  Övermod hysa
  skall ingen människa;
  det har jag sannerligen sett;
  ty de flesta av dem,
  som förfalla till högfärd
  bort ifrån Gud gå.

  16.
  De rådde över mycket
  Radny och Vebode
  och visste sig gott blott verka.
  Nu de sitta
  och såren vända
  ömsom eldarna till.

  17.
  På sig de trodde
  och tyckte sig vara
  ensamma över allt folk,
  men allsmäktig Gud
  annorlunda
  lämpade livet för dem.

  18.
  De mättade sin lusta
  på många sätt
  och hade sin glädje i guld.
  Nu vedergälls dem,
  då vandra de skola
  emellan eld och is.

  19.
  På dina ovänner
  må aldrig du lita,
  fast vackra ord de välja.
  Gott må du lova dem,
  ty gott är att varning
  av annans olycka taga.

  20.
  Så det gick honom,
  Sorle den godsinte,
  då i Vigulvs våld han sig gav.
  Säkert han honom trodde
  men för svek blev ett offer
  av sin broders baneman.

  21.
  Han gav dem lejd
  av ett gott hjärta
  och de lovade att lämna honom guld;
  försonade de sade sig,
  när tillsammans de drucko,
  men falskhet kom dock fram.

  22.
  Men efteråt
  på andra dagen,
  då de hade in i Rygjardal ridit,
  med svärd de stympade
  den, som saklös var,
  och läto hans liv fara.

  23.
  Hans lik de drogo
  till lönlig plats
  och bragte det ned i en brunn;
  förhemliga det ville de,
  men Herren Gud
  helig i himlen det såg.

  24.
  Hans ande bjöd
  allsmäktig Gud
  gå i sin glädje in,
  men sent skola
  de sakskyldige
  från kvalen kallade bli.

  25.
  Bed Herrans ords
  hägnande diser
  dig bevågna vara.
  I veckan efter
  enligt din viljas
  önskan skall allting gå.

  26.
  De vredens verk,
  som du vrångt förövat,
  försona ej åter med ont!
  Med godhet skall du trösta
  den, du gråta låtit,
  det skänker själen heder.

  27.
  Gud skall man åkalla
  om goda ting,
  den mäktige, som människorna skapat.
  Mycket för den man
  menligt bliver,
  som är sen att söka sin fader.

  28.
  Dig bedja höves
  med brinnande iver
  om det, som tyckes dig tarvas,
  ty allting blir den utan,
  som ingenting beder;
  få tänka på den tigandes behov.

  29.
  Sent jag kom,
  fast kallad tidigt,
  till domhavandens dörrar.
  Dit jag mig tänker,
  ty det lovades mig;
  välfägnad den får, som den fordrar.

  30.
  Synderna vålla,
  att med sorg vi fara
  ur denna våndans värld.
  Ingen ängslas,
  som ej ont gör;
  det är gott utan vank att vara.

  31.
  Ulvar lika
  tyckas alla de,
  som ombytlig hug hava.
  Så vedergälles dem,
  att de vandra skola
  till straff på glödande gator.

  32.
  Vänliga råd,
  med vett förbundna,
  sju tillhopa jag låter dig lära.
  Minns dem noga,
  och missakta dem aldrig;
  nyttiga äro alla att njuta.

  33.
  Därom är att säga,
  hur säll jag var
  i välbehagliga världen,
  och å andra sidan
  hur ytterst motvilligt
  de dödlige gå emot döden.

  34.
  Lystnad och dårskap
  förleder människor,
  som fika efter gods och guld.
  De blanka slantar
  till sorg bliva lång;
  förmögenhet gjort mången till dåre.

  35.
  Glad åt mycket
  jag människor syntes,
  ty få saker visste jag på förhand.
  Världen, där vi dväljas,
  danade Herren
  full av fröjd och lust.

  36.
  Lutande jag satt
  och länge var jag nedböjd;
  mycket lysten jag var då att leva.
  Men han mätte min tid,
  som mäktig var;
  för den, som dö skall, är vägen visad.

  37.
  Dödsgudinnan Hels rep
  hårt drogos åt
  och snärjde mina sidor.
  Slita dem jag ville,
  men sega de voro;
  lättsamt är att lös få gå.

  38.
  Ensam jag kände,
  hur på alla håll
  smärtor i mig svällde.
  Hels möar bjödo
  mig hem varje afton,
  i det jag huttrade och hackade tänder.

  39.
  Solen jag såg,
  den samma dagstjärnan,
  luta till nedgång i larmvärlden,
  men på annat håll hörde jag
  Hels grind tungt
  på sina gångjärn gnissla.

  40.
  Solen jag såg sjunka
  med sken, som av blod;
  ur världen då stupade min väg.
  Mäktig hon mig syntes
  på många sätt,
  emot vad jag förr henne funnit.

  41.
  Solen jag såg,
  och det syntes mig
  som om Herrens härlighet jag såge
  och för henne sista gången
  mitt huvud jag böjde,
  som jag gjorde det här uppå jorden.

  42.
  Solen jag såg
  och så hon strålade,
  att min sans jag tyckte försvinna,
  men Gylvs strömmar
  stormade på annat håll,
  blandade mycket med blod.

  43.
  Solen jag såg,
  och vid synen jag skälvde,
  av farhåga full och bedrövad,
  ty mitt hjärta var
  allt igenom
  söndergånget i slamsor.

  44.
  Solen jag såg,
  sällan mer bedrövad;
  ur världen då stupade min väg.
  Min tunga var
  som trä räknade
  och utanpå kroppen allt kallnat.

  45.
  Solen jag såg,
  sedan ej mera
  efter denna dystra dag,
  ty fjällvattnen slöto sig
  samma för mig
  och jag gick bort, kallad från kvalen.

  46.
  Hoppets stjärna flög
  - och då född jag blev -
  bort ifrån mitt bröst;
  högt hon flög.
  fäste saknade,
  att till vila hon komma kunde.

  47.
  Längre än alla
  var den enda natt,
  då stel jag låg på strå.
  Då i sanning man ser,
  vad som sagts av Gud,
  att människan är mullens son.

  48.
  Det höre och akte
  barmhärtig Gud,
  som himmel och jord haver gjort,
  hur mol allena
  många vandra,
  fast till släktingar sig sälla de skulle.

  49.
  Sina gärningars frukt
  får envar njuta;
  säll den, som glad gör gott,
  då av mitt överflöd
  mig ämnad var
  en säng i sanden bäddad.

  50.
  Köttets lusta
  lockar ofta människor,
  mången för mycken den har,
  ty varmbadens vatten
  var mig ledast
  framför alla övriga ting.

  51.
  På nornors stol
  jag nio dagar satt,
  därifrån lyftes jag högt på häst,
  då Hels sol
  hiskligt sken
  ur mulna himmelens moln.

  52.
  Utanför och innanför
  alla sju segervärldar
  förföll det mig, att jag for.
  I höjden och djupet
  jag hitta sökte,
  var leden var lättast framkomlig.

  53.
  Att säga nu är,
  vad jag såg allra först,
  när i kvalens värld jag var kommen.
  Svedda fåglar,
  framlidna själar,
  flögo så många som mygg.

  54.
  Från väster jag såg
  Vans drakar flyga
  och en eldvåg efter sig lämna.
  Vingarna de skakade,
  så att vida mig tycktes
  himmel och hälleberg rämna.

  55.
  Solens hjort
  från söder såg jag fara,
  honom tyglade tvenne tillsamman.
  Hans fötter stodo
  på flata marken,
  men hornen snuddade vid himlen.

  56.
  Från norr såg jag rida
  Nides söner,
  jag såg dem sju tillsamman.
  Ur fulla horn
  härligt mjöd de drucko
  från Baugregins brunn.

  57.
  Vinden tystnade,
  vattnen stannade,
  då hörde jag ett gräsligt gny.
  Åt sina män
  malde trolösa kvinnor
  mull, till mat ämnad.

  58.
  Blodiga kvarnstenar
  dess kvinnor mörka
  med bedrövat sinne drogo.
  Deras blodiga hjärtan
  utanför bröstet hängde,
  tröttade av tunga kval.

  59.
  Mången man,
  som jag mötte där,
  gick stympad på glödande gata.
  Deras anleten
  alla mig tycktes
  sudlade av brudars blod.

  60.
  Många män jag såg
  ned i mullen gångna,
  som nattvard ej njuta fingo.
  Hedna stjärnor stodo
  över huvudet på dem,
  ristade med fördärvets runor.

  61.
  Män jag såg
  som mycken avund
  över nästans förhållanden nära.
  Blodiga runor
  på bröstet på dem voro
  märkta för dem till men.

  62.
  Män jag såg där
  många oglada,
  vilse de voro om vägen.
  Det får den till lön,
  som förföra sig låter,
  av denna världs olyckor drabbad.

  63.
  Män jag såg,
  som med många svek
  efter andras egendom traktat.
  I flockar de foro
  till Fregjarns borg
  och hade bördor av bly.

  64.
  Män jag såg,
  som många hade
  på liv och rikedom rånat.
  Bröstet på dessa
  bets igenom
  av ormar, som svällde av etter.

  65.
  Män jag såg,
  som mycket ogärna
  helgdagar hålla ville.
  Deras händer voro
  på heta stenar
  naglade fast med nödtvång.

  66.
  Män jag såg,
  som av mycken stolthet
  förhävde sig högre än vån var.
  Eldslågor
  på ett underligt sätt
  kring deras kläder slogo.

  67.
  Män jag såg,
  som mången gång
  hade ord på andra ljugit.
  Hels korpar
  ur huvudet på dem
  hårdligen ögonen höggo.

  68.
  All den skräck
  får du icke veta,
  som de till dödsriket gångna drabbar.
  Söta synder
  till svår bot varda;
  ve kommer alltid efter vällust.

  69.
  Män jag såg,
  som mycket gods,
  som gåva efter Guds lag givit.
  Härliga ljus
  över huvudet på dem
  bjärt lysande brunno.

  70.
  Män jag såg,
  som med mycken iver
  främjat fattigas väl.
  Heliga böcker
  och himlaskrift läste
  änglar över deras huvud.

  70.
  Män jag såg,
  som mycket illa
  farit hade genom fasta.
  Guds änglar sig bugade
  för alla dessa;
  det är den högsta hugnad.

  72.
  Män jag såg,
  som sörjt för sin moder
  och givit henne mat i mun.
  Deras vilorum voro
  vackert pyntade,
  ställda på himmelens strålar.

  73.
  De heliga möar
  hade rentvagit
  själen från syndens smitta,
  av sådana män,
  som mången dag
  sig själva plågat och pinat.

  74.
  Höga vagnar såg jag
  längs himlarne fara;
  gång de äga till Gud.
  Dem styra de män,
  som mördade äro
  för alls ingen orsak.

  75.
  Allsmäktig fader,
  lika mäktige son,
  och du himmelens helige ande!
  Dig beder jag oss skilja,
  du som själv oss skapat,
  från allt, som ont är.

  76.
  Bjugvor och Listvor
  sitta i Herders dörrar
  uppå orgelstolen.
  Järnens blod
  göts ur deras näsa
  och fiendskap väcker bland folk.

  77.
  Odens viv,
  vällustlysten,
  på jordens fartyg färdas.
  Hennes segel
  sent bärgas,
  som på trängtans tackling sitta.

  78.
  O son, din fader
  har framställt tydningen
  jämte Solkatlas söner,
  av det horn av hjort,
  som ur högen bar
  den vise Vigdvalin.

  79.
  Här äro runor
  som ristat hava
  Njords nio döttrar.
  Radveig är den äldsta,
  den yngsta Kreppvor,
  tillsammans med systrar sju.

  80.
  Allt slags ont
  de övat hava
  Svavr och Svavrlogi.
  De blodvite gjorde
  och banesår sögo
  av evig ondskefull vana.

  81.
  Detta kväde,
  som dig kungjort jag har
  skall du för levande läsa.
  Solens sång
  som synas skall
  långtifrån lögnaktig vara.

  82.
  Må vi här skiljas
  och mötas åter
  på folkens fröjdedag!
  Du, Herre, giv
  de hädangångne ro
  och dem hjälp, som på jorden leva!

  83.
  Dyrbar visdom
  i drömmen dig sades
  och sanning då du såg.
  Ingen människa
  så mångkunnig skaptes,
  att förr hon hört Solsångens saga.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett