Kvädet om Volund

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttNidud hette en konung i Sverge; han hade två söner och en dotter, hon hette Bodvild.
Det fanns tre bröder, söner av lappkonungen: [Isl. Finnar 'lappar'] den ene hette Slagfinn, den andre Egil, den tredje Volund; de åkte skidor och jagade djur.
De kommo till Ulvdalarne och gjorde sig hus där; där är ett vatten, som heter Ulvsjön. Tidigt om morgonen funno de på sjöstranden tre kvinnor, som spunno lin; bredvid dem lågo deras svanhamnar; det var valkyrior.
Det var två döttrar av konung Lodver: Ladgunn svanvit och Hervor allvitr, men den tredje var Olrun, Kjars dotter från Valland.
De togo dem med sig hem till sin stuga. Egil äktade Olrun, Slagfinn Svanvit men Volund Allvitr. De bodde där sju år; därpå flögo kvinnorna att deltaga i drabbningar och kommo icke åter. Då skidade Egil att leta efter Olrun, och Slagfinn sökte Svanvit, men Volund stannade kvar i Ulvdalarne. Han var den händigaste man, som man känner i fornsagor. Konung Nidud lät taga honom till fånga, såsom här omtalas:


  1.
  Möar flögo sunnan
  Mörkskogen igenom,
  Allvitr den unga
  att örlog föra.
  På sjöstrand sig satte
  de sköna att vila,
  kvinnor från södern,
  kostbart lin spunno.

  2.
  Egil slöts
  av en av dem,
  en fager mö,
  i famnen den vita;
  den andra var Svanvit,
  med svanfjädrar flög;
  den tredje systern
  slog sin arm
  omkring Volunds
  vita hals.

  3.
  Sju år sutto de
  sedan stilla,
  hela det åttonde
  hyste de trånad,
  men det nionde
  de nödgades skiljas.
  Möarna längtade
  till mörkan skog
  - Allvitr den unga -
  att örlog föra.

  4.
  Hem väderbitne skytten
  vände från jakten;
  Slagfinn och Egil
  funno salarne öde,
  gingo ut och in
  och om sig sågo.
  Åt öster åkte Egil
  efter Olrun
  men åt söder Slagfinn
  efter Svanvit.

  5.
  Ensam satt Volund
  i Ulvdalarne,
  slog guldet röda
  kring glimmande sten,
  alla ringarna på lindebast
  lyckte han väl;
  sitt väna viv
  väntade han så,
  i hopp, att hon skulle
  till honom komma.

  6.
  Det spörjer Nidud,
  njarernas drott,
  att ensam Volund
  i Ulvdalarne satt.
  Om natten kommo män
  med nitade brynjor,
  deras sköldar blänkte
  vid skenet av nedanet.

  7.
  De stego ur sadlarne
  vid salens gavel
  gingo därifrån in,
  och upp längs salen;
  de sågo på bast
  bundna ringar,
  sju hundra av alla,
  som husbonden ägde.

  8.
  De togo dem av,
  och de trädde dem på,
  förutom en,
  som de av läto bliva.
  Hem vände från jakten
  väderbitne skytten,
  Volund, vandrande
  en väg så lång.

  9.
  Han gick att av bruna
  björnhonan steka,
  snart den torra
  tallens ris,
  den vindtorra veden,
  för Volund brann.

  10.
  På huden av björnen
  satt härskaren över alfer,
  räknade ringarne,
  rövad var en.
  Han tänkte, att den lånats
  av Lodvers dotter,
  Allvitr den unga,
  att hon återkommit.

  11.
  Han satt så länge,
  att han somnade,
  i ve och vånda
  han vaknade åter;
  kände bojor tunga
  bundna på händerna
  och på fötterna
  en fjätter spänd.

  Volund sade:
  12.
  »Vilka krigare är det,
  som knöto på mig
  band av bast
  och bundo mig?»

  13.
  Nu ropade Nidud,
  njarernas drott:
  »Var fick du, Volund,
  furste för alfer,
  vårt egna guld
  i Ulvdalarne?

  14.
  Guld fanns där icke
  på Granes väg,
  fjärran är vårt land
  från fjällen vid Ren.»

  Volund sade:
  »Mera kostbarheter
  minns jag, att vi ägde,
  då vi bröder med hustrur
  ännu hemma voro.

  15.
  Ladgunn och Hervor,
  av Lodver var hon barn,
  bekant var Olrun
  som Kjars dotter.»

  16.
  [Ute står Niduds
  illsluga drottning,
  och] in hon gick
  och upp längs salen.
  Hon stod på golvet
  och stämman sankte:
  »Fredlig är ej han,
  som föres ur skogen.»


Konung Nidud gav sin dotter Bodvild den guldring, som han tog av bastet hos Volund, men han själv bar svärdet, som Volund ägde och,
drottningen sade:


  17.
  "Hans tänder synas,
  då svärdet visas honom
  och den ring, som Bodvild
  bär, han varsnar;
  ögonen likna
  den lömske ormens.
  Skären sönder
  hans senors styrka
  och sätten honom sedan
  i Sävarstad!»


Så gjordes, att hans senor skuros av i knävecken och han sattes på en holme, som var där utanför land och hette Sävarstad.
Där förfärdigade han allehanda dyrbarheter åt konungen. Ingen människa tordes gå till honom utom konungen allena.


  Volund sade:
  18.
  »Jag ser på Nidud
  ett svärd vid bältet,
  som jag vässat har,
  så väl jag kunnat,
  och vilket jag härdade,
  som helst jag ville.
  Borta från mig bäres
  denna blixtrande klinga,
  jag ser den ej buren
  till smedjan åt Volund.

  19.
  Nu bär Bodvild
  min bruds
  röda ringar
  - rånet ej bötas.»

  20.
  Han satt och sov ej
  och slog med hammaren,
  gjorde ganska snart
  ett svek mot Nidad.
  Att kostbarheter se
  kommo de två unga
  sönerna av Nidad
  till Sävarstad.

  21.
  De kommo till kistan,
  krävde nycklarne,
  uppenbar var ondskan,
  när i den de sågo.
  En mängd smycken där fanns,
  som för sönerna vistes,
  att rött guld det vore
  och rikedomar.

  Volund sade:
  22.
  »Kom allena, ni två!
  Kom en annan dag!
  Som gåva åt eder
  detta guldet jag lämnar.
  Säg det ej för flickorna
  och folket i salen,
  för ingen människa,
  att mig ni träffat!»

  23.
  Snart ropade
  småttingen den andre,
  broder till broder:
  »Bort att se ringar!»
  De kommo till kistan,
  krävde nycklarne,
  uppenbar var ondskan
  när i den de sågo.

  24.
  Gossarnas huvud
  högg han av
  och lade benen
  under blåsbälgens vattengrop,
  men huvudskalarna,
  som under håret voro,
  svepte han i silver
  och sände till Nidad.

  25.
  Men av ögonen gjorde han
  ädelstenar,
  sände dem till Nidads
  sluga drottning,
  men av tänderna
  på de två gossarne
  smidde han bröstsmycken
  och sände till Bodvild.

  26.
  Ringen Bodvild
  att rosa begynte
  - - -
  [bar den till Volund],
  då hon brutit den sönder:
  »Annat än åt dig
  jag dristar ej säga det.»

  Volund sade:
  27.
  »Bräckan på guldet
  botar jag så,
  att din fader
  det fagrare synes
  och din moder
  mycket bättre
  och dig själv
  lika skönt också.»

  28.
  Genom öl han henne
  överlistade,
  så att hon somnade,
  där hon satt på bänken:
  »Nu har jag hämnat,
  vad mig harm har gjort,
  allt utom ett
  av det ondskefulla.»

  29.
  »Bra», sade Volund,
  »må på benen jag komma,
  som Nidads kämpar
  mig nekade bruka.»
  Leende Volund
  i luften sig höjde,
  gråtande Bodvild
  fick gå från ön,
  sörjde älskarens färd
  och sin faders vrede.

  30.
  Ute stod Niduds
  illsluga drottning,
  och in hon gick
  upp genom salen,
  - men på salens hägnad
  han satte sig att vila. -
  Ȁr du vaken, Nidud,
  njarernas drott?»

  Nidud sade:
  31.
  »Jag vakar alltid,
  välbehag saknar,
  jag sover föga,
  sedan sönerna dogo,
  i mitt huvud det kyler,
  köld ge dina råd,
  jag vill nu gärna
  med Volund tala.»

  32.
  »Yppa mig, Volund,
  alfernas furste,
  vad blev av blomstrande
  barnen mina!»

  Volund sade:
  33.
  »Först skall du alla
  eder svärja:
  vid skeppets bord
  och vid sköldens rand,
  vid hästens bog
  och vid huggsvärdets egg,
  att du Volunds viv
  ej vållar kval
  eller min brud
  till bane varder,
  fast jag käresta har,
  som I kännen,
  eller i din boning
  barn jag äger.

  34.
  Gå bort till den smedja,
  du byggt åt mig,
  där finner du bälgarne
  med blod bestänkta.
  Dina gossars huvud
  högg jag av
  och lade benen
  under bälgens vattengrop.

  35.
  Men huvudskålarna,
  som under håret voro,
  svepte jag i silver
  och sände till Nidad,
  och av ögonen gjorde jag
  ädelstenar,
  sände dem till Nidads
  sluga drottning.

  36.
  Men av tänderna
  på de två gossarne
  smidde jag bröstsmycken
  och sände till Bodvild.
  Nu Bodvild bär
  ett barn under hjärtat,
  enda dottern
  till eder båda.»

  Nidud sade:
  37.
  »Ej något du sagt mig,
  som jag sörjt över mera
  eller ville, att det värre
  dig, Volund, må bekomma.
  Sa hög är ingen man,
  att från hästen han dig tager,
  inga nävar nog starka
  att här nedifrån dig skjuta,
  där du hänger svävande
  i högan sky.»

  38.
  Leende Volund
  i luften sig höjde
  och kvar, i sorg
  sänkt, satt Nidud.

  Nidud sade:
  39.
  »Stig upp, Tackrad,
  min träl den bäste,
  bed du Bodvild,
  den bländvita mön,
  gå fagert smyckad
  med sin fader att tala.»

  40.
  Ȁr det sant, Bodvild,
  som de sagt till mig?
  Var du på holmen
  till hopa med Volund?»

  Bodvild sade:
  41.
  »Sant är det, Nidad,
  som man sade dig.
  Jag var på holmen
  tillhopa med Volund,
  en olycksstund,
  som aldrig bort komma.
  Honom jag icke
  hindra kunde;
  honom jag icke
  hindra förmådde.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett